Альтернативное изображение
Іван Кірчук. Лад жыцця
22.03.2018 г.
Іван Кірчук. Лад жыцця
На спектаклях, концертах я совсем забываю о времени. Глубоко погружаясь в процесс творчества, можно попасть во временные шахты. Туда, где все воспринимается иначе: глубже, шире. Я почти уверен, что организм может оздоравливаться от звуков: внутри идут глубинные процессы очищения. До сих пор не могу поверить, что мне скоро 60 — чувствую себя иначе.
Фото,текст, идея — Татьяна Менская
Стилист — Надежда Слижевская 
22.03.2018 | focused.by

Іван Кірчук. Лад жыцця

На спектаклях, концертах я совсем забываю о времени. Глубоко погружаясь в процесс творчества, можно попасть во временные шахты. Туда, где все воспринимается иначе: глубже, шире. Я почти уверен, что организм может оздоравливаться от звуков: внутри идут глубинные процессы очищения. До сих пор не могу поверить, что мне скоро 60 — чувствую себя иначе.

На сваіх спектаклях і канцэртах зусім забываюся пра час. Калі глыбока ўваходзіш ў працэс творчасці, можаш патрапіць у часовыя шахты. Туды, дзе ўсё ўспрымаецца інакш: глыбей, шырэй. Я амаль упэўнены, што арганізм можа аздараўляцца ад гукаў: недзе ў глыбіні ідуць працэсы ачышчэння. Да гэтага часу не магу паверыць, што мне хутка 60, — адчуваю сябе інакш.

20171212-IMG_0096-web2

Чувствую себя… волшебником.  В «Троице» мы соединяем ритуальное песнопение с духовным, обрабатываем акустической гитарой и мощной перкуссией то, что было сказано давным-давно нашими предками. Пропуская через себя, мы аранжируем, и когда все это превращается в электричество — в глазах людей зажигаются лампочки. Кто-то на наших концертах спит, кто-то плачет,  а некоторые называют нас шаманами.

Адчуваю сябе … чараўніком. У «Троіцы» мы злучаем рытуальны сьпеў з духоўным, апрацоўваем акустычнай гітарай і магутнай перкусіяй тое, што было сказана даўным-даўно нашымі продкамі. Прапускаючы праз сябе ўсё гэта, мы аранжыруем, і калі  ўсё гэта ператвараецца ў электрычнасць, — у вачах людзей запальваюцца лямпачкі. Хтосьці на нашых канцэртах спіць, нехта плача, — у кагосьці ідзе ачыстка і глыбінныя працэсы, -нас называюць шаманамі.

20171212-IMG_0055web

Мужчина — это дуб, многовековой дуб. Он мудр, когда не вступает в перепалки или объяснения, умен, если ни перед кем не оправдывается. Перед долгими поездками мучался: ох, а как же я без своих духовных практик на природе? Вселенная отзывалась: группу обязательно селили неподалеку от парков…

Мужчына — гэта дуб, шматвяковы дуб. Ён мудры, калі не ўступае ў сваркі, разумны, калі ні перад кім не апраўдваецца.  Перад доўгімі паездкамі  хваляваўся: ох, ну як жа я без сваіх духоўных практык на прыродзе? Сусвет адклікаўся: групу абавязкова сялілі непадалёк ад паркаў …

20171212-IMG_0107web

В юности крышу часто срывало. Во время службы на БАМе, моей музыкой была бензопила и топор. Позже услышал пение дедов. Впечатлило. Это не была та страшная открытая манера пения, от которой отвращало….

У юнацтве дах зрывала часта. Падчас службы на БАМе, маёй музыкай была бензапіла і сякера. Пазней пачуў спевы дзядоў. Вельмі ўразіла. І гэта не была тая адкрытая манера спеваў, ад якой становіцца дрэнна.

20171212-IMG_0036web

Студентами любили пошутить. Да и  студенты надо мной подшучивают.  Раз принес домой  в портфеле тяжеленный утюг — экспонат с занятий. Ничего не сказал, а ждали, что всыплю. В «Троице» — мы дядьки посерьезнее, но не хмурые, как сразу может показаться. Такая музыка, надо соответствовать. Но юмор ценим, но когда он тонкий.
И любим поесть… Голодный музыкант — плохой музыкант, — точно про нас! Музыка «Троицы» находится в прямой зависимости от качества и количества поглощенной нами вкуснятины.

Студэнтамі любілі пажартаваць. Ды і мае ўжо студэнты з мяне жартуюць. Неяк прынёс дадому з  у партфелі цяжкі прас — экспанат з заняткаў. Вярнуў, нічога не сказаў. У «Троіцы» — мы дзядзькі больш сур’ёзныя, але не такія ж ужо смурныя, як адразу можа здавацца. Іншая музыка, прыходзіцца адпавядаць. Але гумар  цэнім, калі ён тонкі.

І вельмі любім паесці … Галодны музыкант — дрэнны музыкант, — сапраўды пра нас! Музыка «Троіцы» знаходзіцца ў прамой залежнасці ад якасці і колькасці паглынутай намі смачніны.

20171212-IMG_0012web

Очки а-ля Базилио стали  частью образа после случая в Германии. Нашей группе предложили сыграть в ресторане. Я разволновался: как же я буду играть пьяным зрителям, ну не мое это! Зашел в магазин, а там — спасение: малюсенькие очки — экранчики за 5 марок. Как только надел, мне стало комфортно.

Акуляры а-ля Базіліо сталі часткай вобраза пасля выпадку ў Германіі. Нашай групе прапанавалі згуляць у рэстаране. Я расхваляваўся: як жа я буду гуляць п’яным гледачам, ну не маё гэта! Зайшоў у краму, а там — выратаванне: маленькія акуляры — экранчыкі за 5 марак. Як толькі надзеў, мне стала камфортна.

20171212-IMG_0033web

Перед концертом мог набросать распределение энергий в зале. Вот я, вот слушатели, вот потоки энергий. Эдакие энергетические картинки, сброс мыслей и чувств в графику.  Энергетика зала для нашей музыки очень важна.

Перад канцэртам мог накідаць размеркаванне энергій у зале. Вось я, вось слухачы, вось патокі энергій. Гэтакія энергетычныя карцінкі, скід думак і пачуццяў у графіку. Энергетыка залы для нашай музыкі вельмі важная.

20171212-IMG_0032-2web

Борода не только для волшебства, она у меня с 1981 года. По молодости хотелось солиднее выглядеть. Стал интересоваться родом, узнал, что все мои предки носили бороды. Такая родовая связь.

Барада не толькі для чарадзейства, яна ў мяне з 1981 года. Па маладосці хацелася самавіцей выглядаць. Стаў цікавіцца родам, даведаўся, што ўсе мае продкі насілі бароды. Такая радавая сувязь.

20171212-IMG_0068web

Я часто обращаюсь к Солнцу в своих спектаклях, песнях, мыслях. В молодости я еще и СОЛНЦЕЕДСТВОМ увлекался: ел его глазами, телом, мыслями. Есть так называемая «зоревая медицина» — старинная русская система саморегуляции, знахарская практика, которая учит регулировать свое здоровье, развивать скрытые способности. Нравилось очень, но скушать хотелось всегда что-то еще кроме самого Солнца :).

Я даволі часта звяртаюся да Сонца ў сваіх спектаклях, песнях, думках. У маладосці я яшчэ і СОНЦАЕДСТВАМ захапляўся: еў яго вачыма, целам, думкамі. Ёсць так званая «здаровым медыцына» — старадаўняя руская сістэма самарэгуляцыі, знахарская практыка, якая вучыць рэгуляваць здароўе, развіваць схаваныя здольнасці. Падабалася вельмі, але з’есці хацелася заўсёды нешта яшчэ акрамя самога Сонца :)

20171212-IMG_9939web

Я — добрый. Но вывести меня из равновесия можно. Заполнением ненужных бумаг. Именно так я выгляжу, когда мне приносят очередную «пустую» бумажку.

Я- добры. Але вывесці мяне з раўнавагі можна. Запаўненнем непатрэбных папер. Менавіта так я выглядаю, калі мне прыносяць чарговую «пустую» паперку.

20171212-IMG_9950web

Больше стал ценить свое время, пространство, особенно после того как снова стал отцом в 55. Научился говорить «нет» там, где раньше не мог. Надо успеть воспитать детей, пока я еще молод.

Больш стаў цаніць свой час і прастору, асабліва пасля таго як зноў стаў бацькам у 55. Навучыўся казаць «не» там, дзе раней не мог. Трэба паспець выхаваць дзяцей, пакуль я яшчэ малады.

20171212-IMG_9865-2web

Не могу сказать, что хорошо разбираюсь в людях. Бывало человек рядом со мною проходил какой-то жизненный путь, и в какой-то   момент вдруг понимал, что надо закрыться от него. Слишком легко  меня обхитрить, а я — прямой. Зная этот «грешок» за собой, иногда приходится надевать маску с готовой хитринкой, чтобы  не водили за нос.

Не скажу, што добра разбіраюся ў людзях. Бывала чалавек побач са мною праходзіў нейкі жыццёвы шлях, і ў нейкі момант я раптам разумеў, што трэба зачыніцца ад яго. Занадта лёгка мяне абхітрыць, а я — прамы. Ведаючы гэты «грашок» за сабой, часам даводзіцца апранаць маску з гатовай хітрынкай, каб не вадзілі за нос.
Я, напэўна, з іншай планеты.

 20171212-IMG_9974web

Фото,текст, идея — Татьяна Менская
Стилист — Надежда Слижевская

Апошняе абнаўленне ( 26.01.2020 г. )
 
« Папяр.   Наст. »
© 1.2002 - 2024 этна-трыа "Троіца" / рэдактары: Сяргей Шупляк, Троiца
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
хосцінг HOSTER.BY